Αρχική Σελίδα Τίτλος Σελίδας
Στοιχεία χρήστη Επιλογή Κειμένων Αναζήτηση Στατιστικά Πληροφορίες
 
Πρώτο κριτήριο Δεύτερο κριτήριο Τρίτο κριτήριο
Λέξη
Λέξη
Λέξη
Λήμμα
Λήμμα
Λήμμα
Γραμματικός
προσδιορισμός
Γραμματικός
προσδιορισμός
Γραμματικός
προσδιορισμός
  Μέγιστη απόσταση  (λέξεις) Μέγιστη απόσταση  (λέξεις)
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων
Συμφραστικοί πίνακες:
(concordances)   
Εμφάνιση αποτελεσμάτων ως συμφραστικός πίνακας 
Χαρακτήρες πριν:       Χαρακτήρες μετά: 
Στοίχιση με βάση το [Πρώτο ] [Δεύτερο ] [Τρίτο ] κριτήριο
Επιλογές για τα αποτελέσματα: Χρήση υποσυνόλου κειμένων:    (Δείτε το επιλεγμένο)
Εύρεση του συνολικού αριθμού προτάσεων:   
Σύνολο αποτελεσμάτων (προτάσεις)   
Προτάσεις ανά σελίδα αποτελεσμάτων