Αρχική Σελίδα Τίτλος Σελίδας
Στοιχεία χρήστη Επιλογή Κειμένων Αναζήτηση Στατιστικά Πληροφορίες
 

Πληροφορίες για τον Εθνικό Θησαυρό Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ)

Οδηγίες χρήσης

Πληροφορίες για το σώμα κειμένων

Κατάλογος πηγών

Οδηγίες χρήσης

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης - πλοήγησης στον ΕΘΕΓ.

Ελάχιστες απαιτήσεις 

Η μόνη απαίτηση από το σύστημά σας είναι σύνδεση με το Internet και κάποιος Web browser. Προτεινόμενοι Web browsers είναι ο Microsoft Internet Explorer και ο Mozilla Firefox.

Χρήστες

Υπάρχουν δύο κατηγορίες χρηστών

Επισκέπτης: Ως επισκέπτης δεν χρειάζεστε κωδικό όνομα και κωδικό χρήστη.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον ΕΘΕΓ με τους εξής περιορισμούς:

1. Δεν μπορείτε να επιλέξετε υποσύνολα κειμένων. Η αναζήτηση θα γίνεται πάντα σε ολόκληρο το σώμα κειμένων.
2. Τα αποτελέσματα των αναζητήσεών σας δεν θα υπερβαίνουν τις 5 προτάσεις.
3. Στα "Στατιστικά" θα εμφανίζονται πάντοτε τα στοιχεία μέχρι δύο λέξεων μόνο.

Συνδρομητής: Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στον ΕΘΕΓ, πρέπει να γίνετε συνδρομητής.
Κατά την εγγραφή σας στον ΕΘΕΓ θα σας δοθεί ένα κωδικό όνομα (username) και ένας κωδικός χρήστη (password), τα οποία είναι αυστηρώς προσωπικά. Ως συνδρομητής με την είσοδό σας στον ΕΘΕΓ έχετε το δικαίωμα:

1. Να κάνετε ανεύρεση προτάσεων σε όλο το σώμα κειμένων, καθώς και σε οποιοδήποτε υποσύνολο κειμένων έχετε επιλέξει.
2. Να κάνετε αναζήτηση με βάση τη λέξη, το λήμμα και το γραμματικό προσδιορισμό.
3. Να έχετε μέχρι και 2.000 προτάσεις ως αποτέλεσμα της αναζήτησής σας.
4. Να ανατρέξετε σε υποσύνολα κειμένων που έχετε ορίσει και αποθηκεύσει στο παρελθόν.

Πληροφορίες συνδρομής

Οι συνδρομές στον ΕΘΕΓ είναι εξαμηνιαίες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Προβλέπονται οι κάτωθι τύποι συνδρομητών:

1. Ιδιώτες (1 χρήστης) - αποκλειστικά για ερευνητική χρήση
1.1 Κανονική συνδρομή
1.2 Φοιτητική συνδρομή

2. Δημόσιοι Φορείς - αποκλειστικά για ερευνητική χρήση
2.1 Χρήστες 1-5
2.2 Χρήστες 6-10
2.3 Χρήστες 11-30
2.4 Χρήστες 31 και άνω

3. Ιδιωτικοί φορείς - για εμπορική ερευνητική χρήση
3.1 Χρήστες 1-5
3.2 Χρήστες 6-10
3.3 Χρήστες 11-30
3.4 Χρήστες 31 και άνω

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδρομή (διαδικασία, κόστος κ.τ.λ.), μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση hnc@ilsp.gr.

Επιστροφή στην αρχή

Επιλογή κειμένων

Ως επισκέπτης τα υποσύνολα κειμένων που επιλέγετε δεν χρησιμοποιούνται στις αναζητήσεις.
Ως συνδρομητής, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ανεύρεση προτάσεων σε όλο το σώμα κειμένων ή σε κάποιο υποσύνολο κειμένων με βάση τις παραμέτρους ταξινόμησης που έχετε επιλέξει.

Εάν επιλέξετε κάποιο υποσύνολο κειμένων η επιλογή σας αποθηκεύεται αυτόματα. Έτσι μπορείτε αργότερα να ζητήσετε και να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο υποσύνολο κειμένων.

Στην επιλογή κειμένων μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία τιμές πατώντας
- το πλήκτρο Shift + Επιλογή (για επιλογή συνεχόμενων τιμών) ή
- το πλήκτρο Ctrl + Επιλογή (για επιλογή μη συνεχόμενων τιμών).

Έχοντας ορίσει τις τιμές που επιθυμείτε, πρέπει να περάσετε στο επόμενο βήμα έτσι ώστε να αποθηκευτεί η επιλογή σας.
Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία για όσα βήματα επιθυμείτε. Μπορείτε να σταματήσετε τη διαδικασία επιλογής κειμένων σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκεστε πατώντας το τέλος επιλογής κειμένων. Όποιες επιλογές έχετε κάνει στη σελίδα που βρίσκεστε δεν θα ισχύουν.
Έχοντας ολοκληρώσει την επιλογή κειμένων, μπορείτε να περάσετε στην Ανεύρεση Προτάσεων.

Ανεύρεση προτάσεων


Η λειτουργία του συστήματος είναι η εξής: μπορείτε να θέσετε στον ΕΘΕΓ συγκεκριμένου τύπου ερωτήματα και το σύστημα επιστρέφει προτάσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια που έχετε θέσει.

1. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει για: λέξεις - λήμματα - γραμματικό προσδιορισμό (ή συνδυασμούς των τριών αυτών κριτηρίων).
2. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τόνους όπου χρειάζεται, όμως δεν έχει σημασία αν εισαγάγετε τις λέξεις με πεζά ή με κεφαλαία.
3. Μπορείτε να επιλέξετε τη μέγιστη απόσταση μέσα στην πρόταση μεταξύ αυτών των λέξεων (ή λημμάτων ή γραμματικών προσδιορισμών).
π.χ. αντωνυμία [ μέγιστη απόσταση 3 ] κάνω [ μέγιστη απόσταση 2 ] ουσιαστικό (Εικ. 1)


Εικ.1

Με βάση την επιλογή [απόσταση 3] ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη λέξη το σύστημα θα επιστρέψει ως αποτέλεσμα προτάσεις στις οποίες οι ζητούμενες λέξεις μπορεί να έχουν απόσταση από 1 έως και 3 λέξεις (Εικ. 2).


Εικ. 2

4. Μπορείτε να καθορίσετε τον μέγιστο αριθμό προτάσεων που θα σας επιστραφούν από το σύστημα, καθώς και τον μέγιστο αριθμό προτάσεων ανά σελίδα αποτελεσμάτων.

5. Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τους ειδικούς χαρακτήρες στη θέση κάποιου γράμματος μέσα στη συγκεκριμένη λέξη.

Για αντικατάσταση ενός μόνο γράμματος, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο χαρακτήρας "_" (underscore) ενώ για περισσότερα από ένα γράμματα ο χαρακτήρας "%" (επί τοις εκατό).

Παραδείγματα:
- ακαδημαϊκο_ (όλες οι λέξεις που αρχίζουν από το "ακαδημαϊκο" και έχουν ένα ακόμη γράμμα)
- ακαδη% (όλες οι λέξεις που αρχίζουν από "ακαδη"),
- %μαϊκός (όλες οι λέξεις που λήγουν σε "μαϊκός"),
- %δημα% (όλες οι λέξεις που περιέχουν το "δημα").

6. Για κάθε κριτήριο, όταν πρόκειται για λήμμα ή λέξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους λογικούς τελεστές OR (|) και NOT (|^).

Παραδείγματα:

- αυγό|αβγό (θα βρεθούν προτάσεις με οποιαδήποτε από τις δύο λέξεις)
- πέν_|^πένα|^πέντ (θα βρεθούν προτάσεις με 4 γράμματα από τα οποία τα τρία πρώτα είναι τα "πεν" αλλά θα εξαιρεθούν οι λέξεις "πένα" και "πέντ")

Επιστροφή στην αρχή

Αποτελέσματα ανεύρεσης

Τα αποτελέσματα ανεύρεσης προτάσεων του επισκέπτη δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 5 προτάσεις.
Τα αποτελέσματα ανεύρεσης προτάσεων του συνδρομητή μπορούν να φτάσουν τις 2.000 προτάσεις.

1. Τα αποτελέσματα είναι μια σειρά προτάσεων χωρίς αυστηρά καθορισμένη σειρά.

2. Για να σώσετε τις προτάσεις αυτές στον τοπικό σας δίσκο, τις επιλέγετε, επιλέγετε Αντιγραφή (Copy) και μετά πηγαίνετε στο Excel (ή το Notepad ή το Word) και κάνετε Επικόλληση (Paste).

3. Οι προτάσεις των αποτελεσμάτων είναι αριθμημένες. Πατώντας στον αριθμό αυτό μπορείτε να δείτε τα στοιχεία του κειμένου από το οποίο προήρθε η πρόταση (Εικ. 3).
Επιστροφή στη λίστα αποτελεσμάτων γίνεται με το Back του browser.


Εικ. 3

Concordances (Συμφραστικοί πίνακες)


Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσει ο χρήστης τη δημιουργία συμφραστικών πινάκων (concordances) για τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει με ποιο από τα τρία κριτήρια θα γίνει η στοίχιση των λέξεων, καθώς και τον αριθμό των χαρακτήρων που θα εμφανιστούν στα αποτελέσματα.

Στατιστικά στοιχεία


Ο χρήστης μπορεί να δει κάποια στατιστικά στοιχεία του ΕΘΕΓ πατώντας στο δεσμό "Στατιστικά" από το μενού. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν συχνότητες εμφάνισης λέξεων και λημμάτων καθώς και τη λίστα των 100 πιο συχνών λέξεων (και λημμάτων) στον ΕΘΕΓ. Για τα στατιστικά στοιχεία ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ειδικούς χαρακτήρες (wild card) όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Λόγω της χρήσης του μορφολογικού λεξικού για την εύρεση του πιθανού λήμματος κάθε λέξης τα αποτελέσματα για τα λήμματα δεν είναι ακριβή και γι αυτό τα ποσοστιαία αποτελέσματα (τοις χιλίοις) παρουσιάζονται μόνο για τις λέξεις.

Επιστροφή στην αρχή

Πληροφορίες για το σώμα κειμένων

Το σώμα κειμένων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου αναπτύχθηκε επί σειρά ετών και σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 47.000.000 λέξεις, ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς. Όλα τα κείμενα του ΕΘΕΓ είναι επιλεγμένα, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα της σύγχρονης γλώσσας.

Γραπτός λόγος

Το Σώμα Κειμένων του ΙΕΛ περιλαμβάνει αποκλειστικά δείγματα γραπτού λόγου. Προφορικός λόγος δεν έχει περιληφθεί στην παρούσα έκδοση του Σώματος.

Σύγχρονη Ελληνική γλώσσα

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο Σώμα Κειμένων του ΙΕΛ έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικά της σύγχρονης Ελληνικής γλώσσας και χρονολογούνται, στην πλειονότητά τους, από το 1990 και μετά. Αποφεύγονται τα κείμενα με διαλεκτικές ή άλλες ιδιαιτερότητες και προτιμώνται κείμενα με υψηλή αναγνωσιμότητα (εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, βιβλία με υψηλές πωλήσεις κτλ)..

Ποικιλία πηγών

Με στόχο την αντιπροσώπευση διαφορετικών επιπέδων λόγου, επιλέχθηκαν κείμενα από πολλές πηγές , που καλύπτουν ποικίλα κειμενικά είδη με ποικίλη θεματολογία.

Τα κείμενα αυτά έχουν παραχωρηθεί νόμιμα στο ΙΕΛ από τους κατόχους τους και διατίθενται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Για όλα τα κείμενα του ΕΘΕΓ υπάρχουν στη διάθεση του χρήστη οι εξής πληροφορίες:

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πληροφορίες απαραίτητες για την αναγνώριση κάθε κειμένου, όπως τίτλος, συγγραφέας, εκδότης, μεταφραστής (αν πρόκειται για μεταφρασμένα κείμενα), ημερομηνία έκδοσης.

Στοιχεία κατηγοριοποίησης

Πληροφορίες απαραίτητες για την κατάταξη των κειμένων σε καθορισμένες κατηγορίες, με βάση
α) το μέσο δημοσίευσής τους,
β) το γένος / κειμενικό είδος στο οποίο ανήκουν και
γ) το θέμα / περιεχόμενό τους.

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν περαιτέρω υποκατηγορίες (ειδικότερο γένος, ειδικότερο θέμα), οι οποίες είναι «ανοιχτές» και εμπλουτίζονται σταδιακά καθώς αυξάνονται τα κείμενα του ΕΘΕΓ.

Ταξινόμηση των κειμένων του ΕΘΕΓ Ταξινόμηση με βάση το μέσο δημοσίευσης

Τα κείμενα του ΕΘΕΓ ταξινομούνται με βάση το μέσο δημοσίευσής τους στις εξής κατηγορίες:
Βιβλίο: κάθε είδους βιβλίο
Διαδίκτυο: κείμενα από το διαδίκτυο
Εφημερίδες: ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες
Περιοδικά: εβδομαδιαίες, δεκαπενθήμερες, μηνιαίες κτλ εκδόσεις
Άλλο: κάθε είδους κείμενα, που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, όπως:
       διαφημιστικά ή ενημερωτικά φυλλάδια, προσπέκτους
       δακτυλογραφημένο υλικό, όπως αναφορές, αιτήσεις, νομικά κείμενα, πρακτικά, ανακοινώσεις
       Η εικόνα των κειμένων του ΕΘΕΓ στη σημερινή τους μορφή, ως προς το μέσο δημοσίευσής τους, είναι η εξής:

Βιβλίο9,41%
Διαδίκτυο0,32%
Εφημερίδα61,29%
Περιοδικό5,89%
Άλλο23,08%


Ταξινόμηση με βάση το γένος / κειμενικό είδος

Η ταξινόμηση των κειμένων του ΕΘΕΓ με βάση το γένος / κειμενικό είδος γίνεται στις εξής κατηγορίες:

ΓΕΝΟΣ / ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Βιογραφία κείμενα που σχετίζονται με την προσωπική ζωή και καθημερινότητα, όπως βιογραφίες, αυτοβιογραφίες, βιογραφικά «Μάης 36: Αναμνήσεις ενός πρωταγωνιστή»
Γνώμη βασικά άρθρα του τύπου, επιφυλλίδες, κριτικές, μόνιμες στήλες, δοκίμια, επιστημονικές ανακοινώσεις, διατριβές, επιστημονικά βιβλία, στήλες με υποκειμενικά σχόλια, χιουμοριστικό ή χρονογραφικό περιεχόμενο, παράθεση άρθρων άλλων εντύπων και γενικότερα κείμενα που εκφράζουν κάποια υποκειμενική άποψη «Υπολογιστές στην εκπαίδευση: πώς και γιατί»
Διαφήμιση διάφορα διαφημιστικά κείμενα, φυλλάδια, σποτ κτλ καθώς και κάθε κείμενο που προαναγγέλλει εκδηλώσεις «Το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού εξορμά σε Αμερική και Ευρώπη»
Επίσημα κείμενα νομικά κείμενα, διοικητικές αναφορές, αξιολογήσεις, πρακτικά της Βουλής, αποσπάσματα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αιτήσεις, επίσημες επιστολές «Σύνταγμα της Ελλάδας»
Ιδιωτικά κείμενα προσωπικές επιστολές, ημερολόγια «Μονόλογος οργής και απόγνωσης»
Λογοτεχνία λογοτεχνικά έργα, σενάρια, παραμύθια, στίχοι «Η μητέρα του σκύλου»
Πληροφόρηση κείμενα πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως ειδήσεις, ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, ερωτηματολόγια, δελτία καιρού/ειδήσεων, δημοσκοπήσεις, επίσημες αναφορές, εγχειρίδια, τουριστικοί οδηγοί, βιβλιογραφικοί πίνακες, εγκυκλοπαίδειες, διδακτικά βιβλία «Ταχύπλοα: Διασκέδαση με κανόνες»
Συζήτηση συζητήσεις, ομιλίες, συνεντεύξεις, επιστολές ή άρθρα που εμφανίζονται με τη μορφή επιστολής (όλα σε γραπτό λόγο) «Η ιστορική συνέντευξη στο ABC»
Αδιευκρίνιστο κείμενα που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες  


Ταξινόμηση με βάση το θέμα / περιεχόμενο

Η ταξινόμηση των κειμένων του ΕΘΕΓ με βάση το θέμα / περιεχόμενο γίνεται στις εξής κατηγορίες:

ΘΕΜΑ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ασχολίες Ελεύθερος Χρόνος, Αθλητισμός, Τηλεόραση, Αυτοκίνητο, Μοτοσυκλέτα, Αγορές, Κατοικία, Αστρολογία, Μόδα κτλ. «Μπράβο Σπόρτινγκ!»
Γεωγραφία Γεωγραφία, Ταξίδια, Πόλεις, Ανθρωπολογία, Λαογραφία κτλ. «Οι παγίδες στα λιμάνια του Αιγαίου»
Επιστήμη Επιστήμη, Τεχνολογία, Μαθηματικά, Περιβάλλον-Οικολογία, Διάστημα κτλ. «Η Ανθρακική Πλατφόρμα Παρνασσού κατά το ανώτερο Ιουρασικό-κατώτερο Κρητιδικό: Στρωματογραφική διάρθρωση και Παλαιογεωγραφική εξέλιξη»
Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις, Οικονομία, Διαφήμιση «Πονοκέφαλος ύψους 1,5 τρισ.»
Ιστορία Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία Τέχνης, Βιογραφίες κτλ. «Ένα ταξίδι στην ιστορία που καταξιώνει το μύθο»
Κοινωνία Πολιτική, Κοινωνιολογία, Νομική, Άμυνα, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. «Διαλύεται 1 στους 3 γάμους στην Ε.Ε.»
Τέχνες Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Βιβλίο-Γράμματα, Φιλοσοφία, Θρησκεία, Αρχαιολογία, Εικαστικά, Εκπαίδευση-Παιδεία κτλ. «Αυτός που έκανε το κόμικς τέχνη»
Υγεία Υγεία, Ιατρική, Ψυχολογία, Παιδαγωγική, Κτηνιατρική κτλ. «Έμφραγμα: Μεγάλος κίνδυνος οι μικρές βλάβες»
Αδιευκρίνιστο κείμενα που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες «Διηγήσεις παραφυσικών φαινομένων»

Σε τι χρησιμεύει το Σώμα Κειμένων του ΙΕΛ


Το ολοκληρωμένο περιβάλλον το οποίο έχει αναπτυχθεί προσφέρει στον μελετητή της γλώσσας το γλωσσικό υλικό και τα απαραίτητα υπολογιστικά εργαλεία για την επεξεργασία του, έτσι ώστε να μπορεί να αντλήσει την πληροφορία που χρειάζεται. Τα εργαλεία αυτά δρουν επάνω στα κείμενα και αντλούν δείγματα λόγου σύμφωνα με τα κριτήρια αναζήτησης που θα οριστούν. Έτσι, το περιβάλλον εκτελεί αναζήτηση:
 
συγκεκριμένων λέξεων: εισάγοντας τη λέξη «παίζω» ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν τη λέξη αυτή),
λημμάτων (ως λήμμα εννοείται η βασική μορφή κάθε λέξης, όπως εμφανίζεται συνήθως στα ερμηνευτικά λεξικά, η οποία αποτελεί αφηρημένη οντότητα που συγκεντρώνει όλους τους κλιτούς τύπους): εισάγοντας το λήμμα «παίζω» ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν κάθε κλιτό τύπο του λήμματος που εμφανίζεται στα κείμενα του ΕΘΕΓ, όπως «παίζει», «παίξω», «παίζοντας»,
γραμματικών προσδιορισμών (δηλαδή μερών του λόγου και μορφολογικών χαρακτηριστικών): εισάγοντας «ουσιαστικό» ανασύρονται όλες οι προτάσεις που περιέχουν ουσιαστικά), και
συνδυασμούς όλων αυτών (π.χ. λέξη-λήμμα, λέξη-γραμματικός προσδιορισμός, λέξη-λήμμα-γραμματικός προσδιορισμός.

Επιστροφή στην αρχή

Κατάλογος πηγών

Εκδοτικοί Οίκοι / Οργανισμοί

Γκοβόστης Εκδοτική Α.Ε.
Εκδόσεις GUTENBERG
Εκδόσεις Αθανασόπουλου - Παπαδάμη
Εκδόσεις Γαρταγάνη
Εκδόσεις Καστανιώτη
Εκδόσεις Κριτική
Εκδόσεις ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ - Α. Α. Λιβάνη
Εκδόσεις Νεφέλη
Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας
Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ)
Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΤΟ ΒΗΜΑ, RAM)
Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Εκδοτική ΑΛΦΑ ΕΠΕ
Εκδόσεις Ψυχογιός
Βιβλιοσυνεργατική
MOTOTECH ΑΒΕΕ. (ΜΟΤΟ)
Mουσικοεκδοτική ABEE 2000 (Δίφωνο)
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Εκπαιδευτήρια Δούκα
NEMECIS
Διεθνής Αμνηστία
Εκδόσεις Δεσπ. Μαυρομάτη
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου-Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
ΚΥΒΕΡΝΟΓΡΑΦΟΙ
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΑ (Εταιρεία Μελέτης Επιστημών του Ανθρώπου)
Εκδοτικός Οίκος ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΟΕ, Θεσσαλονίκη
ΘΕΤΙΣ AUTHENTICS ΕΠΕ
Εκδόσεις Εξάντας

Καθημερινή
ΠΑΕ Καλλιθέα

Δημόσιοι Φορείς

Βουλή των Ελλήνων
Γραφείο Πρωθυπουργού
Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών
Κέντρο Έρευνας ΑΣΟΕΕ
Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ.
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Εμπορίου (νυν Υπουργείο Ανάπτυξης)
Υπουργείο Εξωτερικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας, Κ.Ε.Θ.Ι.
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Τύπου & Μ.Μ.Ε.
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
Παν/μιο Αθηνών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Επιστροφή στην αρχή