Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας Ελληνικά  English  

ΣύνδεσηΣύνδεση   ΕγγραφήΕγγραφή
 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», δια του Διοικητικού Συμβουλίου του και της Γενικής Διεύθυνσης, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας του Κέντρου καθώς και των Ινστιτούτων και των Μονάδων, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, ακολουθείται η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ιδίως Κανονισμός 2016/679 και Ν. 3471/2006).

Εν συντομία, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και διατηρούνται από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών.

Αναλυτικά: Υπεύθυνος Επεξεργασίας Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας είναι: Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Ν.Π.Ι.Δ)
Αρτέμιδος 6 και Επιδαύρου
15125, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ.:+302106875300, fax: 2106854270
email: info@athena-innovation.gr

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, με σκοπό την καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της ιστοσελίδας του.

Με την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», οι επισκέπτες/-ριες χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί́ την παρούσα Πολιτική́ Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στο dpo@athena-innovation.gr

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως το όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κ.λπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του. Πληροφορίες που αφορούν νομικά́ πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού́ χαρακτήρα, από́ τις οποίες δεν είναι δυνατή́ η αναγωγή́ σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό́ πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από́ το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, μόνο όταν εσείς οι ίδιοι επιθυμείτε, αντιστοιχούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΔιαδικασίαΠεριγραφή
ΕγγραφήΟ χρήστης καλείται να εγγραφεί στον ιστότοπο δίνοντας υποχρεωτικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, email) και προαιρετικά στοιχεία (Οργανισμό/Ίδρυμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Χώρα). Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Επίσης καλείται να κάνει και αποδοχή των όρων χρήσης, που και αυτή αποθηκεύεται.
Ενεργοποίηση λογαριασμούΟ χρήστης δέχεται email στο οποίο καλείται να χρησιμοποιήσει σύνδεσμο που τον επαναφέρει στην εφαρμογή του ΕΘΕΓ όπου και ενεργοποιείται ο λογαριασμός του και είναι δυνατή η σύνδεσή του.
Επιλογή κειμένωνΟ εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης υποσυνόλου σώματος κειμένων. Η δημιουργία γίνεται μέσω κριτηρίων και αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων. Μόνο αυτός μπορεί να δει και να χρησιμοποιήσει το υποσύνολο σώμα κειμένων που δημιούργησε.
ΑναζήτησηΗ αναζήτηση του χρήστη (κριτήρια και φίλτρα) αποθηκεύεται στο ιστορικό του χρήστη. Στο ιστορικό έχει πρόσβαση μόνο ο χρήστης.
ΣτατιστικάΟ εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα, εκτός από τα γραμματικά στατιστικά, να δει και τα στατιστικά χρήσης του στον ΕΘΕΓ. Τα στατιστικά αυτά εμφανίζονται μόνο στον ίδιο.
Επίσης έχει την δυνατότητα εξαγωγής λίστας συχνότερων λέξεων / λημμάτων σε μορφή .csv που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του. Η στατιστική επεξεργασία γίνεται με εργαλεία του ΙΕΛ.
Προφίλ χρήστηΟ χρήστης έχει την δυνατότητα τροποποίησης του κωδικού πρόσβασης, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και του τηλεφώνου του.
Επίσης έχει την δυνατότητα διαγραφής του ιστορικού του και διαγραφής του λογαριασμού του.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική πολιτική του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» για τη χρήση cookies.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου του σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από cookies και το έννομο συμφέρον του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» σε σχέση με το σύνολο των υπολοίπων δεδομένων που συλλέγονται κατά την απλή επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά́ δεδομένα των επισκεπτών/-ριών και χρηστών αποκλειστικά́ και μονό στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί́ σας και για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των σκοπών & στόχων λειτουργίας του. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή́ γίνεται στα δεδομένα αυτά́, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες. Τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προκειμένου να εξυπηρετηθεί η επικοινωνία μαζί σας.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την παροχή των οικείων υπηρεσιών και σύμφωνα με τη δική σας συγκατάθεση και μετά διαγράφονται.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη του Ερευνητικού Κέντρου, τα οποία έχουν καθήκον τήρησης εχεμυθείας.

Τα δικαιώματά σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:
α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους
ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο email dpo@athena-innovation.gr.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» διατηρεί το δικαίωμα κατάρτισης πολιτικής χρέωσης ευλόγου διαχειριστικού κόστους για την ικανοποίηση των ως άνω δικαιωμάτων.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των cookies.

Η πολιτική του ΕΘΕΓ για τα Cookies παρουσιάζεται αναλυτικά εδώ


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Πολιτική Απορρήτου Πολιτική cookies Αποδοχή