Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας Ελληνικά  English  

ΣύνδεσηΣύνδεση   ΕγγραφήΕγγραφή
 

Όροι Χρήσης ΕΘΕΓ

Το παρόν κείμενο αποτελεί τους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας του ΕΘΕΓ για όλους τους Χρήστες, εγγεγραμμένους ή μη, του ΕΘΕΓ. Η χρήση του ΕΘΕΓ συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί και για το λόγο αυτό παρακαλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ερμηνεία

1. "Χρήστης" ή "Εσείς": Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί δικαιώματα ή αναλαμβάνει νομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους είτε δεν έχει παραβιάσει είτε τους έχει παραβιάσει αλλά έχει λάβει ρητή άδεια από τον Πάροχο των Υπηρεσιών. Οι εγγεγραμμένοι Χρήστες γνωστοποιούν τα στοιχεία τους στον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω της εγγραφής στην υπηρεσία του ΕΘΕΓ.

2. "Πάροχος Υπηρεσιών": Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) / Ε.Κ. "Αθηνά", που παρέχει την υπηρεσία ΕΘΕΓ σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

3. "Υπηρεσία ΕΘΕΓ": Οι υπηρεσίες (Βασικές Υπηρεσίες και Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών) οι οποίες περιλαμβάνουν:

3.1. Βασικές Υπηρεσίες που προσφέρονται στους Χρήστες του ΕΘΕΓ

 • Εγγραφή και εξουσιοδότηση Χρήστη
 • Αναζήτηση προτάσεων, ανάλυση λέξης και συσχέτιση λέξεων
 • Επιλογή υποσυνόλου κειμένων και αποθήκευση
 • Εμφάνιση στατιστικών για τις λέξεις και τα λήμματα
 • Εξαγωγή στατιστικών εμφανίσεων για λέξη ή λήμμα σε επεξεργάσιμη μορφή

3.2 Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών του ΕΘΕΓ

Υποστήριξη χρηστών μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info-hnc@athenarc.gr.

4. Υποδομή ΕΘΕΓ: Το σύνολο της εφαρμογής αναζήτησης και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για λέξεις, λήμματα και γραμματικές κατηγορίες καθώς και η βάση δεδομένων στην οποία τα κείμενα του ΕΘΕΓ είναι οργανωμένα και αποθηκευμένα, καθώς και το σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών που υποστηρίζουν τη δημιουργία και λειτουργία της Υποδομής.

5. Υπηρεσία εγγραφής ΕΘΕΓ: η υπηρεσία μέσω της οποίας ο Πάροχος Υπηρεσιών λαμβάνει τα στοιχεία του Χρήστη (ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας).

6. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στο παρόν Συμφωνητικό Όρων Χρήσης είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους αναφοράς.

7. Όπου τα συμφραζόμενα το επιτρέπουν, λέξεις που χρησιμοποιούνται στον ενικό μπορούν να περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα, καθώς και λέξεις στο αρσενικό γένος να περιλαμβάνουν και το θηλυκό γένος και αντίστροφα.

Παροχή και αποδοχή

Ο ΕΘΕΓ σας επιτρέπει με τους παρόντες Όρους Χρήσης την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη συνέχεια και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η χρήση οποιασδήποτε λειτουργικότητας του ΕΘΕΓ ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης και δεν χωρεί ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον Πάροχο Υπηρεσιών καμία παραλλαγή ή αντιπροσφορά. Σε περίπτωση που δε συμφωνήσετε ή συμφωνήσετε μερικώς ως προς τον τρόπο ή την μορφή της αποδοχής όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, η παρούσα άδεια πρόσβασης παύει αυτοδικαίως.

Η χρήση τρίτων υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του ΕΘΕΓ απαιτεί ξεχωριστή αποδοχή των αντίστοιχων όρων χρήσης.

Τροποποιήσεις

Ο ΕΘΕΓ μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, οποιαδήποτε στιγμή, αναρτώντας τις τροποποιήσεις στο διαδίκτυο. Παρακαλείστε να παρακολουθείτε τακτικά τους παρόντες Όρους, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις. Η συνεχιζόμενη χρήση της υπηρεσίας του ΕΘΕΓ μετά τις τροποποιήσεις αυτές συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης όπως έχουν ενημερωθεί ή/και τροποποιηθεί. Ο ΕΘΕΓ συμφωνεί να σας ενημερώνει για τέτοιες τροποποιήσεις με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μέσω της υπηρεσίας ή άλλο κατάλληλο μέσο.

Σε περίπτωση που προστεθούν επιπλέον λειτουργικότητες στο σύνολο της υπηρεσίας του ΕΘΕΓ, είναι δυνατόν να τις διέπουν πρόσθετοι Όροι, οι οποίοι και θα αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

Χρήση της Υπηρεσίας ΕΘΕΓ

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία ΕΘΕΓ και η χρήση της παρέχεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες τίθενται σε ισχύ αυτοδικαίως. Ρητώς συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ΕΘΕΓ μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ούτε περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση των πόρων αυτών από άλλους Χρήστες.

1.Εάν είστε εγγεγραμμένος Χρήστης ΕΘΕΓ, τότε έχετε απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργικότητες του ΕΘΕΓ. Ειδικότερα, ο εγγεγραμμένος Χρήστης ΕΘΕΓ

 • Έχει πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία του ΕΘΕΓ, χωρίς περιορισμούς αποτελεσμάτων.
 • Έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης υποσυνόλου κειμένων για μελλοντική χρήση.
 • Έχει τη δυνατότητα εύρεσης στατιστικών αποτελεσμάτων χωρίς περιορισμό πλήθους, καθώς και λήψεις αυτών των αποτελεσμάτων σε επεξεργάσιμη μορφή.
 • Έχει τη δυνατότητα χρήσης των εργαλείων "Ανάλυση" και "Συσχέτιση" λέξεων.
 • Έχει τη δυνατότητα προβολής του ιστορικού των αναζητήσεών του.

2. Εάν είστε μη-εγγεγραμμένος Χρήστης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργικότητες του ΕΘΕΓ:

 • Έχετε την δυνατότητα αναζήτησης προτάσεων μόνο για συγκεκριμένο αριθμό αποτελεσμάτων.
 • Έχετε την δυνατότητα προβολής των γενικών στατιστικών στοιχείων του ΕΘΕΓ.

Κακή χρήση της Υπηρεσίας του ΕΘΕΓ και διαδικασία ενημέρωσης σχετικά με την παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οποιαδήποτε κακή χρήση της Υπηρεσίας του ΕΘΕΓ, όπως, ενδεικτικά, παρεμβολή ή χρήση μεθόδων αντίθετων από όσα ορίζονται στις οδηγίες του ΕΘΕΓ απαγορεύεται ρητώς. Μπορείτε να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας του ΕΘΕΓ μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών εξαγωγής και ελέγχου. Ο Πάροχος Υπηρεσιών μπορεί να αναστείλει ή να σταματήσει να παρέχει τις Υπηρεσίες του στους Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους ή τις πολιτικές του ΕΘΕΓ ή σε περιπτώσεις που ο Πάροχος Υπηρεσιών διερευνά τυχόν κακή χρήση.

Η Υπηρεσία του ΕΘΕΓ τηρεί στατιστικές μέτρησης της χρήσης των υπηρεσιών της. Αποτελεί παραβίαση της πολιτικής του ΕΘΕΓ η άμεση ή έμμεση χρήση από οποιονδήποτε της Υπηρεσίας του ΕΘΕΓ με τρόπο που επηρεάζει τα στατιστικά μεταφόρτωσης ή/και άλλων χρήσεων, ή η ενθάρρυνση άλλων Χρηστών να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες. Στα πλαίσια του γενικότερου δικαιώματος να αρνηθεί ή να τερματίσει υπηρεσίες και να απομακρύνει ή επεξεργαστεί το περιεχόμενο των λειτουργικοτήτων του ΕΘΕΓ, η Υπηρεσία ΕΘΕΓ διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση, να απομακρύνει περιεχόμενο και να συλλέξει στατιστικά Χρήσης.

Κώδικας δεοντολογίας έρευνας

Ρητώς συμφωνείτε να υιοθετείτε βέλτιστες πρακτικές στα πλαίσια της ερευνητικής δεοντολογίας, όπως, ενδεικτικά, την αντιμετώπιση συναδέλφων, ενδιαφερομένων, καταναλωτών, παρόχων και του κοινού με σεβασμό και επαγγελματισμό, την τήρηση τυχόν ρητρών εμπιστευτικότητας και τον σεβασμό των πολιτισμικών ετεροτήτων, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτή και διαφανή σχέση με την κυβέρνηση, καθώς επίσης με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και άλλους χρηματοδότες.

Αποποίηση και περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα στον ΕΘΕΓ παρέχονται “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ” και “ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ” και ο ΕΘΕΓ δεν προβαίνει σε καμία πράξη αντιπροσώπευσης και σε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης ποιότητας, επάρκειας για συγκεκριμένους σκοπούς, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.

Σε καμία περίπτωση η Υπηρεσία ΕΘΕΓ δε φέρει καμία ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική για οποιαδήποτε από τις παρακάτω βλάβες ή ζημίες (ανεξάρτητα εάν αυτές οι ζημίες είχαν προβλεφθεί, μπορούσαν να προβλεφθούν, ήταν ή μπορούσαν να γίνουν γνωστές είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση):

 • απώλεια δεδομένων
 • βλάβες ή ζημίες τρίτων μερών,
 • άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, ειδικές ή άλλες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Υπηρεσία ΕΘΕΓ ανεξάρτητα από τη δράση στην οποία υπόκεινται οι χρήσεις αυτές.

Η Υποδομή ΕΘΕΓ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ή μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες που εμπεριέχονται στην Υπηρεσία ΕΘΕΓ θα είναι χωρίς διακοπή ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα ή ότι τα όποια σφάλματα από πράξεις ή παραλείψεις θα διορθωθούν ή ότι οι βάσεις δεδομένων ή ότι ο μηχανισμός του ΕΘΕΓ θα είναι διαθέσιμος χωρίς ιούς και ελαττώματα λογισμικού.

Καταγγελία

Με κάθε πράξη παραβίασης, κάθε δικαίωμα που παρέχεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης παύει αυτοδικαίως.

Με επιφύλαξη των ανωτέρω, οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν καθόλο το διάστημα λειτουργίας της Υποδομής ΕΘΕΓ.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση του ΕΘΕΓ αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη εμπειρία χρήσης. Θεωρούμε ότι αποδέχεστε την αποθήκευση όλων των cookies πατώντας το κουμπί "Αποδοχή"
Πολιτική Απορρήτου Πολιτική cookies Αποδοχή